Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Varför hamnar så många människor mellan stolarna?

december 20, 2017

I vården, i skolan, på jobbet och i samtal med olika kundtjänster bollas man fram och tillbaka. Elever, patienter, kollegor och anhöriga. Vi känner alla igen oss i detta fenomen och man kan ju undra, hur svårt kan det vara egentligen? 

”Organisatoriska Mellanrum”

Under en ganska lång tid har det växt fram en ny bild av HR som målar upp en profession där relationer är nyckelordet och där människor står i fokus. Detta är en kontrast till tidigare strömningar där strategier, planer och policys stått i fokus. Mats Tyrstrup, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar i sin teori om de ”Organisatoriska mellanrummen” hur bristen på samarbete och relationer gör att vi skapar stuprör. Kontentan blir att väldigt många ansvarsområden hamnar mellan de berömda stolarna och efter följer människor och sakfrågor som även de hamnar mellan stolarna. Lösningen som han presenterar är att gå tillbaka till de mänskliga relationerna och samarbete. Idag har vi organiserat stora delar av vårt arbete som om det vore industriproduktion vi utövar, istället bör vi organisera utifrån det vi gör, i många fall ett rent hantverksmässigt arbete.

De multisjuka äldre

Mats exemplifierar ofta med gruppen multisjuka äldre. De utgör 3-5 % av alla patienter i Sverige, men står för mer än 50 % av vårdkostnaderna. Dessa är mycket komplexa patienter som skulle behöva vård där personalen pratar och samarbetar med varandra. Vårdcentralen, socialtjänsten, sjukhuset, apoteket, ja många är de instanser som skulle behöva samarbeta, och så länge vi organiserar oss i stuprör kommer patienter som dessa att få ett mindre bra omhändertagande än de skulle kunna få om samverkan och samarbete fungerat väl med patienten i centrum.

Förändringsresa i grunden

En av de arbetsgivare som deltagit i Pactas* aktiviteter och på så sätt träffat Mats Tyrstrup och hans kollega Åsa Lundquist Coey är Räddningstjänsten Syd. Där tillträdde en ny förbundsdirektör sin tjänst i januari 2017 och möttes av en organisation där förtroende och förutsättningar inte var tillräckligt bra. En resa påbörjades tillsammans med Mats och Åsa och tanken är att utveckla kulturen genom att arbeta med t ex hur chefskapet ska stärkas och hur man ska jobba med samverkan och samordning över gränserna i organisationen. Maria Thögersen, HR-chef på Räddningstjänten Syd berättar att de organisatoriska mellanrummen är närvarande här precis som i övriga delar av samhället och att man arbetar med förtroendefrågan för att komma tillrätta med de problem man ser.

 Engagemang för goda resultat

Även Svante Randlert, författare till boken ”Drömarbetsgivaren” och en av Sveriges mest anlitade talare inom HR, pratar om relationer och samarbete som nyckeln till framgång. Han lyfter fram bullfika och klappar på axeln, men talar främst om människorna och medarbetare som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i jakten på resultat. Men han stannar inte vid resultaten utan pekar på hur det också kan påverka arbetsgivares möjlighet att lyckas med sin kompetensförsörjning. Det enkla sambandet är att organisationer som har engagerade medarbetare också får lojala kunder och därmed ett bättre resultat.

 

 

Källa: Drömarbetsgivaren av Svante Randlert

 

Svante påpekar att det enda som inte går att kopiera i en organisation är människorna och kulturen. Satsa därför på det! Satsa på engagerade ledare som leder till engagerade medarbetare. Lyssna på vad medarbetarna har att säga, förstå dem och omvandla det sedan till verkstad.

Sanningar och relationer

Organisatoriska mellanrum och engagerade medarbetare hänger hop. Jobbar vi med att få engagerade medarbetare kommer det att ge ringar på vattnet både för lojalare kunder och bättre resultat. Ger vi möjligheter att samarbeta också utanför de traditionella stuprören kommer mellanrummen att bli möjligheter istället för hinder. Mats Tyrstrup tipsar om ett första steg att åstadkomma just det här: ”Enkla sätt att åstadkomma detta är att investera i gemensamma workshops kring möjliga samaktiviteter och att göra studiebesök över organisationsgränserna för att lära känna varandras verksamheter”. Eftersom de kommunala företagen arbetar i medborgarnas tjänst är resultaten ofta en direkt förbättring av välfärden. Sanningarna kan tyckas så enkla, men om sanningen ska fram – fokuserar ni mest på kontroll, avgränsning och struktur än på relation, utveckling och engagemang?

 

*Arbetsgivarförbundet Pacta är en arbetsgivarorganisation med kommunala avtal för kommunala bolag och kommunalförbund. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmarna, samt några privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som lämnats över. Pacta har c:a 645 medlemmar med c:a 57 000 medarbetare. Pacta har exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med våra medlemmar arbetsgivarrollen.