Beslutade av styrelsen 2011-03-03

 Ladda ner Pactas stadgar som PDF.

 

§ 1 Ändamål

Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

§ 2  Medlemmar

Kommunalförbund, bolag, föreningar och stiftelser som tillämpar anställningsvillkor som i allt väsentligt överensstämmer med dem som gäller inom kommun- eller landstingssektorn.

§ 3 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter och lika många suppleanter utsedda av Sveriges Kommuner och Landsting.

Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens mening gäller den mening om vilka mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsemöte ska hållas minst två gånger per år.

§ 4 Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder förbundet och dess medlemmar vid förhandlingar och överläggningar med arbetstagarnas organisationer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare avseende medlemmars arbetstagare.

Styrelsen har därvid befogenhet att träffa kollektivavtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar.

Styrelsen beslutar om grunder för ersättningar till förtroendevalda hos förbundet. Arvode till revisor beslutas dock av förbundsmöte.

Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen utser branschråd.

Pactas löpande göromål organiseras på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 6 Branschråd

Styrelsen beslutar om bildande av branschråd med uppgift att fungera som samrådsorgan. Branschråd kan också, efter beslut av styrelsen, ha förhandlingsuppgifter.

§ 7 Förbundsmöte

Förbundsmöte hålls årligen senast den 31 maj. Senast två veckor före mötet utsänds dagord-ning – fastställd av styrelsen – samt revisions- och förvaltningsberättelser.

På förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för förbundsmötet
2. Justering av röstlängd
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om förbundsmötet blivit utlyst i behörig ordning
6. Styrelsens berättelse
7. Revisorns berättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Disposition av årets resultat
11. Val av revisor och suppleant
12. Arvode till revisor
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden som i behörig ordning överlämnats till förbundsmötet

Extra förbundsmöte kan sammankallas av styrelsen.

§ 8 Röstning m.m. vid förbundsmöte

Vid förbundsmöte har varje medlem en röst.

All röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

Vid förbundsmöte ska protokoll föras.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Medlem är skyldig att lämna uppgift om löne- och anställningsvillkor för arbetstagare samt uppgifter som behövs för beräkning av medlemsavgiften.

Om medlemmen inte lämnar uppgifterna räknas senaste årslönesumma upp med inkomstbasbeloppsutveckling gånger två vid beräkning av årets medlemsavgift.

§ 10 Ekonomi och finansiering

Verksamheten finansieras genom årsavgift uppdelat i medlemsavgift och serviceavgift för vissa tjänster, som medlem har att erlägga till förbundet och annan juridisk person i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs.

Årsavgiften beräknas på medlemmens totalt utbetalda bruttolön för närmast föregående år. Medlemsavgift och serviceavgift fastställs av styrelsen.

§ 11 Förvaltningsberättelse

För varje år ska styrelsen avge förvaltningsberättelse.

§ 12 Revision

Förbundets revision handhas av en revisor jämte suppleant för denne.

Revisor och suppleant väljes på ordinarie förbundsmöte för tiden intill nästa ordinarie stämma.

§ 13 Konfliktfond

Styrelsen kan besluta om inrättande av konfliktfond, fondens storlek samt avgift till fonden. I händelse av konflikt kan styrelsen besluta om extra avgift till fonden.

Konfliktersättning utgår efter beslut av styrelsen.

§ 14 Förfarande vid konflikt

Är medlem utsatt för konflikt ska denne ofördröjligen underrätta förbundet, som har att omedelbart bistå medlemmen för att söka bilägga konflikten. Medlem är därvid skyldig att följa förbundets anvisningar.

Beslut om stridsåtgärder fattas av styrelsen. Medlem äger inte besluta om lockout av sina arbetstagare utan rekommendation från styrelsen.

§ 15 Upphörande av medlemskap

Utträde ur förbundet kan endast äga rum vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar sex månader efter skriftlig uppsägning. Styrelsen kan dock medge medlem rätt att utträda ur förbundet vid annan tidpunkt.

Medlem, som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna, kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas ur förbundet.

Utträdande medlem äger inte återfå de avgifter eller bidrag som erlagts till förbundet.

§ 16 Skiljenämnd

Uppkommer tvist mellan medlem å ena sidan och förbundet å andra sidan kan tvisten inte föras till domstol utan ska avgöras av tre skiljemän, utsedda enligt vid tillfället gällande lag om skiljeförfarande.

§ 17 Stadgeändring och upplösning

Om förbundets upplösning beslutas av förbundsmöte. Biträder Sveriges Kommuner och Landsting förslag om upplösning ska förbundet upplösas. Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen med två tredjedels majoritet.
Om upplösning av förbundet beslutas ska efter betalande av alla skulder det som återstår fördelas mellan medlemmarna i förhållande till summan av föregående års inbetalde årsavgifter.