Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Bakgrund – detta har hänt

KFS styrelse startade 2014 ett utvecklingsarbete för att säkra en fortsatt stark och stabil organisation för sin medlemmar på lång sikt. Genom detta utvecklingsarbete utkristalliserades olika framtidsscenarier, varav det mest realistiska spåret framåt var att fortsätta tillsammans med Pacta. Analysen visade att Pacta och KFS har stor värdegemenskap och liknande arbetssätt, erbjudande, branscher samt organisation. I dialogen som sedan följer mellan Pactas och KFS styrelser har viktiga kärnvärden som Affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och fortsatt hög personlig servicenivå varit centrala värden som ska bevaras och förstärkas.

En vilja att fortsätta tillsammans och en samsyn kring en framtida organisation lägger grunden för att gå till medlemsföretagen med ett konkret förslag som säkrar medlemsinflytande och kärnvärden. Efter medlemsdialoger bland KFS medlemmar 2016-2017 fattades beslut på två på varandra följande stämmor under senvåren 2017. Medlemsomröstningarna visade på ett starkt stöd för ett samgående med Pacta och samtidigt fattar Pactas styrelse de beslut om stadgeändringar som krävs för att gå samman. Och där är vi nu: Genomförandeprocessen har nu tagit fart och formellt kommer våra båda organisationer gå samman den 1 januari 2018.

Pacta och KFS kommer tillsammans att löpande informera om sammanslagningen.

Läs mer Tillbaka