Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas kollektivavtal

Pacta/Sobona arbetar vid din sida för att du ska få en trygg vardag. Som medlem i Pacta/Sobona har du tillgång till samma beprövade kollektivavtal som våra kommuner och landsting, men som är anpassningsbara efter era behov.

Därutöver tecknar Pacta/Sobona överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor med Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation – SEKO. För Kommunalförbund gäller lokala överenskommelser om tillämpning av kollektivavtalen, så kallade LOK.

Beställa tryck av avtal

Avtal kan beställas genom

SKL Kommentus AB
117 99 Stockholm

08-7095990

order@sklkommentus.se

SKL Kommentus

FÖRHANDLINGSORDNING

Avtal som reglerar bl.a. tvist eller konflikt mellan arbetsgivare och facklig organisation.

AVTAL FÖR VÅRD

HUVUDÖVERENSKOMMELSE – HÖK

En huvudöverenskommelse tecknas med respektive arbetstagarpart på central nivå och innehåller en sammanställning av de avtal och bilagor som gäller gentemot den konstellationen.

HÖK består bl.a. av:

 • Ett förhandlingsprotokoll och Lokalt kollektivavtal (LOK)
 • Löneavtal
 • Allmänna bestämmelser (AB).
 • Övriga bilagor (gentemot den aktuella arbetstagarorganisationen)
 • Centrala och lokala protokollsanteckningar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, AB - FÖR VÅRD

AB innehåller de allmänna anställningsvillkoren. Här regleras anställningsformer, arbetstidsvillkor, beräkning av lön, semester, övertid och O-tillägg m.m.

 

De fackförbund som omfattas av AB 17 fr.o.m. 2017-05-01 är:

 • Kommunal
 • Fastighets
 • Seko
 • Transport

 

De fackförbund som omfattas av AB 17 fr.o.m. 2017-04-01 är:

 • AkademikerAlliansen
 • Allmän kommunal verksamhet (AKV där bl.a. Vision ingår)
 • Sveriges Läkarförbund
 • Vårdförbundet/Fysioterapeuterna

 

De som omfattas av AB 13 är:

 • Lärarnas Samverkansråd

 

För mer information om ändringarna i AB, se Cirkulär 17:15 och 17:28.

Länk nedan går till SKLs cirkulärdatabas. Skriv in numret på det cirkulär du söker i fältet ”cirkulärnummer”, därefter klicka på sök.

 

Cirkulärdatabas

PAN - LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTENT OCH ANHÖRIGVÅRDARE

PAN gäller för anställning som personlig assistent och anhörigvårdare.

BEA - BESTÄMMELSER FÖR ARBETSTAGARE I ARBETSMARKNADSPOLITISKA INSATSER

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, som är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen gäller för anställning av arbetstagare som anvisats för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA).

BEA gäller även för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens verksamhet i syfte att minska arbetslösheten, alternativt för arbete inom ordinarie verksamhet och budget efter lokal överenskommelse.BEA gäller vidare för de som anställs för arbete enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA 06, är tecknat med Lärarnas samverkansråd och Sveriges läkarförbund.

BAL - BESTÄMMELSER FÖR ARBETSTAGARE I ARBETSLIVSINTRODUKTIONS-
ANSTÄLLNING

BAL är ett yrkesintroduktionsavtal och syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BESTÄMMELSER FÖR TRAINEEJOBB

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb T är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Avtalet är, under vissa förutsättningar, tillämplig för anställning av arbetstagare som uppfyller förutsättningarna för traineejobb enligt förordningen om särskilt anställningsstöd. 

Avtalet är kopplat till BAL T med Svenska Kommunalarbetareförbundet och reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

STUDENTMEDARBETARAVTAL

Studentmedarbetaravtalet ger fler studenter möjligheten att arbeta i välfärdssektorn under studietiden vilket ger dem relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarna får möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Avtalet teckandes mellan SKL, Pacta, AkademikerAlliansen och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

ÖVERENSKOMMELSE OM PRAKTIKANSTÄLLNING, TEKNIKSPRÅNGET

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget, är tecknat med AkademikerAlliansen samt Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning.

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

TRAKT - TRAKTAMENTSAVTAL

TRAKT reglerar traktamentsersättningar och resetillägg för anställda.

BIA - BILERSÄTTNINGSAVTAL

BIA reglerar förmåner för anställda som använder egen bil i arbetet.

KORRIGERING AV PRELIMINÄR LÖN M.M.

Läs mer i arbetsgivarstödets kapitel korrigering av preliminär lön och löneskuld

SOMMARTID

Avtalet reglerar vissa frågor om sommartid.

Cirkulär 18:32 och 18:40

AVTAL OM SAMVERKAN OCH ARBETSMILJÖ

Avtal om samverkan och arbetsmiljö är ett centralt samverkansavtal som slutits mellan Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och centrala fackliga organisationer inom kommunal sektor.

Cirkulär 17:51 

Läs mer om Avtal om samverkan och arbetsmiljö här


KOM-KL - OMSTÄLLNINGSAVTAL

KOM-KL stödjer arbetstagare som är uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Avtalet kan även utge vissa ekonomiska förmåner. Läs mer på omstallningsfonden.se

KAP-KL OCH AKAP-KL - PENSIONSAVTALET

KAP-KL, pensionsavtalet Kollektiv Avtalad Pension, innehåller avgifts- och förmånsbestämda pensionsförmåner och avgiftsbefrielseförsäkring. AKAP-KL, avgiftsbestämt Kollektiv Avtalad Pension.

KOLLEKTIVAVTALADE FÖRSÄKRINGAR

Det finns 5 kollektivavtalade försäkringar som du är skyldig att teckna och bibehålla som medlem i Pacta.

 • AGS-KL (inkomstersättning vid sjukdom)
 • Avgiftsbefrielseförsäkring (betalar tjänstepension vid långvarig sjukdom)
 • TFA-KL (arbetsskador)

  Tecknas hos AFA och administreras hos FORA.


  • TGL-KL (dödsfallsersättning)
  • Familjeskydd (ekonomiskt omställningsstöd vid dödsfall)

   Tecknas hos KPA.